HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

1. ONZE VERPLICHTINGEN OP HET GEBIED VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sinds zijn oprichting in 1980 heeft Courir altijd een nauwe relatie onderhouden met haar klanten, maar ook met het lokale sociale en economische weefsel. Om in te spelen op de toenemende digitalisering van de gepersonaliseerde uitwisselingen met haar klanten, stelt Courir een handvest voor de bescherming van persoonsgegevens op dat met haar partners wordt gedeeld.

In continuïteit, het behoud van een bevoorrechte relatie met elk van haar klanten en de ontwikkeling van een toegankelijk en aangepast aanbod, met jouw toestemming, informeert je over haar verplichtingen om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Om ervoor te zorgen dat je met een gerust hart je aankopen kunt doen, geeft dit charter in één enkel document duidelijke, eenvoudige en oprechte informatie over de gegevensverwerking die COURIR met jouw toestemming uitvoert. Dit handvest geeft je een beter inzicht in de informatie en persoonlijke gegevens (hierna "persoonlijke gegevens" genoemd) die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken om je dagelijks nieuwe diensten aan te bieden, met inachtneming van al uw rechten op je persoonlijke gegevens.

Ongeacht het verkoop- of contactkanaal dat je gebruikt, verbindt Courir zich ertoe om, in overeenstemming met de geldende wetgeving, je privacy te beschermen door de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt te waarborgen.

De belangrijke principes

Met jouw toestemming verbindt courir zich ertoe de essentiële principes voor de eerbiediging van de fundamentele rechten en alle geldende wetten en regels na te leven:

 • Transparantie:wij verstrekken je alle relevante informatie over de doeleinden en ontvangers van je verzamelde gegevens;
 • Legitimiteit en relevantie: wij verzamelen en verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor de genoemde doeleinden;
 • Vertrouwelijkheid en integriteit:we nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door een onbevoegde derde partij;
 • Bewaring:wij bewaren je persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de verwerking of specifieke dienstverlening;
 • Recht van toegang:wij bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens rechtstreeks in te zien, te wijzigen en te corrigeren via je persoonlijke ruimtes op onze verschillende sites. Wij staan tot je beschikking om je recht op verwijdering uit te oefenen.

2. ONS GEBRUIK VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. Wanneer verzamelen wij je persoonlijke gegevens?

Je persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld in het kader van:

 • het bezoek van onze online diensten;
 • onze commerciële relatie;
 • je aankopen van onze producten en het gebruik van onze diensten of die van onze partners;
 • je contact met onze klantenservice;

2.2. Wat is de aard van de verzamelde gegevens?

Verklarende persoonsgegevens zijn de gegevens die je verstrekt als onderdeel van onze zakelijke relatie of bijvoorbeeld met onze partners:

 • het beheer van je bestellingen;
 • het bijhouden van commerciële of promotionele informatie over onze merken of online diensten;
 • elke uitwisseling met Courir, zoals met de klantenservice;
 • deelname aan wedstrijden;

Deze gegevens worden verzameld door middel van formulieren, of ze nu gedematerialiseerd zijn op onze websites of mobiele applicaties, op papier of als antwoord op vragen die bijvoorbeeld door onze klantenservice worden gesteld.

De verplichte rapportagegegevens zijn aangegeven met een sterretje op het verzamelmedium.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het, behalve in speciale gevallen, noodzakelijk om het volgende te verzamelen:

 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het, behalve in speciale gevallen, noodzakelijk om het volgende te verzamelen;

Persoonlijke gegevens met betrekking tot lopende producten en diensten.Ze komen voort uit je gebruik of aankoop van onze producten en diensten als onderdeel van onze zakelijke relatie.

Op deze site hebben we dan ook het volgende verzameld:

 • informatie over het bedrag en de aard van je aankopen, maar ook persoonlijke gegevens met betrekking tot je gebruik van onze online diensten;
 • bestellingen, facturen en hun opvolging;
 • ontvangstbewijzen;
 • de reis van de klant op onze online diensten;

Uitsluiting van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet verzamelen wij in geen geval speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid of persoonsgegevens die betrekking hebben op het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden nooit door Courir verzameld of verwerkt.

2.3. Hoe maken wij gebruik van jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit Handvest, de algemene verkoop- of gebruiksvoorwaarden van onze producten of diensten en dit in een constante zorg voor transparantie en veiligheid van je gegevens. Wanneer ze worden gebruik (voorbeeld: de favoriete winkel van uw keuze):

 • indien je, na duidelijke, duidelijke en nauwkeurige informatie over de verwerking voor een of meer specifieke doeleinden, je toestemming hebt gegeven, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring, ook langs elektronische weg, hetzij bij gebrek aan verzet of een mondelinge verklaring;
 • wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een koopovereenkomst, de algemene verkoop- of gebruiksvoorwaarden of de uitvoering van op je verzoek genomen precontractuele maatregelen;
 • voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen van Courir (zoals garantie, facturering, fraudebestrijding);
 • wanneer de legitieme belangen van Courir of ontvangers van de gegevens van dien aard zijn dat de verwerking van je persoonsgegevens door Courir gerechtvaardigd kan zijn (bijvoorbeeld: verzekering....).

wanneer de legitieme belangen van Courir of ontvangers van de gegevens van dien aard zijn dat de verwerking van je persoonsgegevens door Courir gerechtvaardigd kan zijn (bijvoorbeeld: verzekering....).

2.4. Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

 • om onze commerciële relatie te beheren;
 • om onze diensten aan te bieden, je aankopen en bestellingen en die van onze partners te verwerken;
 • om producten en diensten te leveren;
 • om met jou te communiceren over je bestellingen, facturen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen;
 • om onze klantenbestanden te onderhouden en bij te werken;
 • om te informeren en uitleg te geven over onze relatie, in het bijzonder via onze consumentendienst;
 • om aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden, met name in het kader van de evolutie van onze producten en diensten;
 • om je klantervaring te verbeteren door een betere kennis van onze klanten;
 • door middel van data-analyse, kunnen we onze producten en diensten aanpassen aan de behoeften van onze klanten;
 • door middel van data-analyse, kunnen we onze producten en diensten aanpassen aan de behoeften van onze klanten;
 • de prospectie en ontwikkeling van onze activiteiten;
 • om analyses en statistieken uit te voeren en monitoring-, meet- en rapportage-instrumenten te ontwikkelen om onze verkoop- en marketingactiviteiten aan te passen;
 • voor technische doeleinden (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot je klantenaccount, om je persoonlijke gegevens op te slaan, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens je bezoek of bij je volgende bezoek aan de site);

2.5. Waar worden je persoonlijke gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen door Courir die ze verzamelt, in overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving.

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten die je gecontracteerd of geabonneerd hebt (bijvoorbeeld: levering aan huis, afhaalpunt, waarschuwing over de beschikbaarheid van de producten, enz.). Operaties met een derde partij die je gegevens ontvangt, zijn onderworpen aan een contract om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd en je rechten worden gerespecteerd.

In het kader van een overdracht naar een land buiten de Europese Unie zijn er regels vastgesteld om de bescherming en veiligheid van deze informatie te waarborgen.

2.6. Hoe lang bewaren wij je persoonlijke gegevens?

De bewaartermijnen van de gegevens voldoen aan de aanbevelingen van de CNIL en/of wettelijke verplichtingen:

Categorieën van persoonlijke gegevens Actieve bewaarregels
Je klantaccountgegevens 3 jaar na het laatste contact met de klant
Gegevens van je getrouwheidsprogramma 3 jaar na het laatste contact met de klant
Persoonlijke inloggegevens voor websites 1 jaar
Cookies Geldigheidsperiode maximaal 13 maanden/td>
Aankoopgegevens Factuur 10 jaar
Gedragsgegevens Gegevens worden bewaard zolang de klant actief blijft en niet om verwijdering van zijn gegevens vraagt. Geen beperking voor geanonimiseerde gegevens.
Prospectgegevens Gegevens worden bewaard zolang de klant actief blijft en niet om verwijdering van zijn gegevens vraagt.
Identificatiegegevens Gegevens worden bewaard zolang de klant actief blijft en niet om verwijdering van zijn gegevens vraagt.
Segmentatie Gegevens worden bewaard zolang de klant actief blijft en niet om verwijdering van zijn gegevens vraagt. Geen beperking voor geanonimiseerde gegevens.

3. HOE KAN JE JE RECHT OP TOEGANG UITOEFENEN ?

Oefen uw rechten uit door toegang te krijgen tot de online service in de FAQ of Mijn account - Persoonlijke Gegevens.

4. ONZE MAATREGELEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING

4.1. Onze veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen

Het respecteren van je recht op bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens is onze prioriteit.Courir verbindt zich ertoe veiligheidsmaatregelen te treffen die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens om deze te beschermen tegen kwaadwillig binnendringen, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.

Bij het ontwikkelen, ontwerpen, selecteren en gebruiken van onze diensten op basis van de verwerking van persoonsgegevens houdt Courir van meet af aan rekening met het recht op bescherming van persoonsgegevens.

In dit verband gaan wij bijvoorbeeld over tot pseudonimisering of anonimisering van persoonlijke gegevens zodra dit mogelijk of noodzakelijk is.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot medewerkers van Courir met jouw toestemming, of dienstverleners die namens Courir met uw toestemming handelen, die ze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot je gegevens zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en kunnen onderworpen worden aan disciplinaire en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Operaties met een derde partij zijn onderworpen aan een contract om de bescherming van je persoonlijke gegevens en de eerbiediging van je rechten te waarborgen.

Bij Courir zetten we ons volledig in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt. In deze voortdurende zorg voor veiligheid en bescherming, raden wij je aan om voorzichtig te zijn om ongeoorloofde toegang tot je persoonlijke gegevens te voorkomen en je terminals (computer, smartphone, tablet) te beschermen tegen ongewenste of zelfs kwaadwillige toegang met een sterk wachtwoord, dat je wordt aangeraden regelmatig te wijzigen. Als je een terminal deelt, raden wij je aan om na elk gebruik uit te loggen.

4.2. Onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld, wiens persoonlijke gegevens hieronder staan: Claire Pellarin, verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, place Robert Schuman 6, Bât B1- 38000 Grenoble, dpo@courir.com

5. WOORDENLIJST

« Anonimisering », is een techniek die erin bestaat een identificatienummer (of meer in het algemeen persoonlijke gegevens) te vervangen door een pseudoniem. Deze techniek maakt het mogelijk om correlaties opnieuw te identificeren of te bestuderen in geval van bijzondere behoeften;

« Pseudonimisering », is een techniek die erin bestaat een identificatienummer (of meer in het algemeen persoonlijke gegevens) te vervangen door een pseudoniem. Deze techniek maakt het mogelijk om correlaties opnieuw te identificeren of te bestuderen in geval van bijzondere behoeften.

« Verzamelen », betekent het verzamelen van persoonlijke gegevens. Deze verzameling kan met name geschieden door middel van vragenlijsten of onlineformulieren;

« Toestemming », betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee je door een duidelijke verklaring of positieve handeling aanvaardt dat je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt;

« Persoonsgegevens » of « persoonlijke gegevens »: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, zoals een naam, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit;

« Recht van toegang »: verwijst naar alle fundamentele rechten zoals beschreven in de Europese verordeningen, met betrekking tot:

 • het recht op informatie;
 • het recht op toegang;
 • het recht op correctie;
 • het recht om verwijderd of vergeten te worden;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht op weerstand;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om richtlijnen vast te stellen voor het opslaan, wissen en meedelen van persoonsgegevens na zijn overlijden.

« Beperking van de verwerking »: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens om de toekomstige verwerking ervan te beperken;

« Minimalisatie » in verband met "gegevens" verwijst naar een beperking van de verzameling of het gebruik van informatie;

Het « delen van gegevens » is het resultaat van het samenvoegen van klanten- of prospectdatabanken van verschillende partners;

Onder « profilering »wordt verstaan "elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon, met name om factoren betreffende de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen";

« Producten of diensten » verwijst naar alle producten en diensten, met inbegrip van technologische producten en diensten (sites, toepassingen en bijbehorende diensten) die door Courir worden aangeboden of zullen worden aangeboden;

« Zakelijke prospectie » verwijst naar het zoeken naar klanten, het feit dat het een commercieel middel is dat verband houdt met de handel, dat het betrekking heeft op de handel;

« Commerciële relatie » omvat alle relaties tussen Courir en haar klanten, zoals, bijvoorbeeld, wanneer je producten of diensten koopt, gebruik maakt van after-sales service, deelneemt aan online games, je producten retourneert, klacht indient, deelneemt aan tevredenheidsenquêtes of als onderdeel van je getrouwheidsprogramma;

De « verwerkingsverantwoordelijke » is de persoon of instantie die, alleen of gezamenlijk, het doel en de wijze van verwerking van je persoonsgegevens bepaalt;

« Gedragsmatige segmentatie » maakt het mogelijk om op basis van informatie over waargenomen gedrag een sociaal-economisch of zelfs psychologisch profiel van een persoon vast te stellen om deze in een segment te classificeren;

« Online diensten » betekent de digitale diensten die door Courir worden aangeboden, zoals website, applicaties, aanverwante diensten of mobiele diensten;

« Onderaannemer » is de persoon die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de persoon, structuur of instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking;

« Monitoring van het gedrag van mensen », ook wel "profielaftrek" genoemd, verwijst naar technieken om de gedragsaspecten van een natuurlijk persoon in relatie tot zijn of haar gebruik van het internet te beoordelen;

« Derde partij » verwijst naar iemand anders dan Courir en jezelf;

« Verwerking van persoonsgegevens » betekent elke bewerking of groep van bewerkingen die op je gegevens wordt toegepast, ongeacht het desbetreffende onlinedienstmedium en het gebruikte proces;

1. G29 Advies 05/2014 van 10 april 2014 over anonimiseringstechnieken (WP216)

3. VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, artikelen 15 t/m 21 en 23.

4. Verordening EU 2016-679 van 27-4-2016, artikel 4.

5. Verordening (EU) 2016/679 van 27-4-2016: JOUE 2016 L 119 p.1 s., art. 4 §4.

6. Larousse woordenboek, 2017.